taxi schwechat bratislava, taxi bratislava schwechat, taxi schwechat

Taxi to Schwechat

Comfy rides to the airport

Taxi Schwechat Bratislava

Safe taxi from the airport

Taxi for companies

Solutions for your business

Terms & Conditions

I. ZÁKLADNÉ POJMY

 1. Obchodnými podmienkami sa rozumejú tieto Obchodné podmienky podnikateľského subjektu Chauffeur Service s.r.o.
 2. Poskytovateľom sa rozumie podnikateľský subjekt Chauffeur Service s.r.o so sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55386130, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 168905/B
 3. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje na základe jej objednávky služby osobnej cestnej dopravy vykonávané osobnými vozidlami t.j. predovšetkým pre ňu zabezpečuje prepravné služby osôb z Miesta začatia prepravy po Miesto ukončenia prepravy.
 4. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je prepravovaná Poskytovateľom.
 5. Miestom začatia prepravy je miesto určené Zákazníkom, na ktorom je Poskytovateľ povinný ho vyzdvihnúť.
 6.  Miestom ukončenia prepravy je miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Poskytovateľ povinný ho prepraviť.

 

II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky služby osobnej cestnej dopravy poskytované Poskytovateľom. Od týchto Obchodných podmienok sa dá v jednotlivom prípade odchýliť len na základe písomnej dohody Poskytovateľa a Zákazníka.
 2. Tieto Obchodné podmienky sú pre Zákazníka záväzné od okamihu, keď vstúpi do právneho vzťahu s Poskytovateľom.
 3. Zákazník je vo výlučnom zmluvnom vzťahu iba s Poskytovateľom a v žiadnom prípade s akoukoľvek ďalšou osobou, ktorú Poskytovateľ zabezpečí na prepravu Zákazníka.

 

III. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
  •  v prípade potvrdenia objednávky vyzdvihnúť osobu/osoby na Mieste začatia prepravy a zabezpečiť ich prepravu na Miesto ukončenia prepravy,
  • v prípade nemožnosti dostaviť sa na Miesto začatia prepravy je Poskytovateľ povinný bez ďalšieho odkladu informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup.
 2. Právny vzťah medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, pokiaľ medzi nimi nie je podpísaná písomná zmluva, vzniká okamihom, keď Poskytovateľ prijme objednávku Zákazníka. Týmto okamihom vzniká povinnosť Poskytovateľa zabezpečiť prepravu osoby/osôb a povinnosť Zákazníka zaplatiť za prepravu cenu podľa týchto Obchodných podmienok a Cenníka Poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho poskytovateľa a zároveň Zákazník súhlasí s tým, že na splnenie záväzku môže použiť ktorúkoľvek tretiu osobu, a tak subkontraktovať všetky alebo akúkoľvek časť prepravy a iných služieb za takých podmienok, ktoré určí Poskytovateľ.

 

IV. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1.  Zákazník sa zaväzuje:
  • v prípade, že chce využiť služby Poskytovateľa, objednať prepravu stanoveným spôsobom, t.j. telefonicky alebo elektronicky (email) , online formulár.
  • v objednávke uvádzať svoje meno, e-mail a telefónne číslo, adresu Miesta začatia prepravy a čas vyzdvihnutia a Miesto ukončenia prepravy.
  • poskytnúť Poskytovateľovi správne údaje o Mieste začatia prepravy a presný čas vyzdvihnutia; v prípade porušenia tejto povinnosti Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nedostavenie sa na Miesto začatia prepravy včas.

 

V.PREPRAVA OSÔB

 1. Povinnosť Poskytovateľa prepraviť osobu/osoby je splnená dovezením Zákazníka na Miesto ukončenia prepravy.

 

VI. CENY ZA PREPRAVU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnym Cenníkom Poskytovateľa, ktorý je prístupný na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
 2. Zákazník je povinný za prepravu v zmysle týchto Obchodných podmienok zaplatiť cenu podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.
 3. Cena za prepravu môže byť uhradená v hotovosti vo vozidle, kartou vo vozidle alebo bezhotovostným prevodom:
  • na základe faktúry – daňového dokladu Poskytovateľa – splatnej do 14 dní odo dňa jej vystavenia.
 4. Poplatky, ktoré fakturuje Poskytovateľ Zákazníkovi podľa týchto Obchodných podmienok alebo Cenníka Poskytovateľa, sú uvedené bez DPH.

 

VII. REKLAMÁCIA A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 1. Ak Zákazník zistí, že poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať. Reklamácie treba riešiť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku, najneskôr do 10 dní od uskutočnenia prepravy.
 2. Reklamácia v zmysle predchádzajúceho odstavca musí byť písomná alebo v elektronickej podobe a musí obsahovať presný popis spôsobenej škody a musí byť doručená Poskytovateľovi v lehote podľa predchádzajúceho odstavca
 3. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že preprava bola vykonaná včas a riadne.
 4. V prípade uvedenia platby v hotovosti alebo platby na základe faktúry, bude objednávka zrušená bez storno poplatkov.
 5. Postup pri vybavovaní reklamácie:
  • Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, je potrebné spísať so Zákazníkom reklamačný zápis, ktorý musí byť podpísaný Zákazníkom a dopravcom, ktorý je na to oprávnený.
  • Zákazník je povinný podať pravdivé informácie týkajúce sa reklamácie na nedostatky poskytnutej služby a taktiež súčinnosť potrebnú pri vybavovaní reklamácie.
  • O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne poverený zamestnanec alebo iná oprávnená osoba určená vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.
  • Poskytovateľ je povinný písomne informovať Zákazníka o stave vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, t.j. od obdržania podkladov zo strany Zákazníka. Jedná sa hlavne o nedostatky, ktoré sa týkajú odborného posúdenia reklamácie.

 

VIII. VZŤAH K PRÁVNYM PREDPISOM SR A SÚDNE SPORY

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených zmluvou alebo týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Autentické znenie Obchodných podmienok a vzťah k odlišným prehláseniam alebo dokumentom
 3. Tieto Obchodné podmienky majú prednosť pred prípadným odlišným prehlásením osôb vystupujúcich menom Poskytovateľa, ibaže je toto odlišné prehlásenie učinené písomne a podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene Poskytovateľa.
 4. Tieto Obchodné podmienky sa uplatňujú iba vtedy, pokiaľ písomná zmluva neustanoví niečo iné.
 5. Tieto Obchodné podmienky sú uverejnené na verejne prístupnom informačnom systéme s možnosťou diaľkového prístupu (Internet), a to na adrese www.chauffeurservice.sk. V prípade rozporu medzi písomným vyhotovením Obchodných podmienok a ich verziou zverejnenou na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) má prednosť verzia zverejnená na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet), ktorá je jedinou autentickou verziou Obchodných podmienok.

IX, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.6.2023.

Chauffeur Service s.r.o.