taxi schwechat bratislava, taxi bratislava schwechat, taxi schwechat

Taxi na Schwechat

Komfortný odvoz na letisko

Taxi Schwechat Bratislava

Bezpečné taxi z letiska

Taxi pre firmy

Riešenie pre Váš biznis

Prepravný poriadok

Prepravný poriadok pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti Chauffeur Service s. r. o.  v postavení dopravcu /ďalej ako „dopravca“/ potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe /ďalej ako „Prepravný poriadok“/.
 2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vytvorenia a zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.taxi-schwechat.eu . Oznámením na webovom portáli dopravcu a po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave a upravuje ním práva a povinnosti účastníkov zmluvy.
 3. Na účely tohto Prepravného poriadku je Taxislužbou prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb. Dopravca poskytuje osobnú dopravu bez zriadeného stanovišťa.
 4. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

II. POVINNOSTI DOPRAVCU

Dopravca je povinný najmä

 1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.
 2. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.taxi-schwechat.eu a na viditeľnom mieste v prevádzke spoločnosti.
 3. Prepravovať cestujúcich podľa vopred dohodnutej ceny za prepravu a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu doklad o zaplatení a to buď elektronickými prostriedakami, alebo vytlačením dokladu vo vozidle.
 4. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
 5. Mať uzatvorené riadne povinné zmluvne poistenie a havarijne poistenie pre účel taxi. Pokiaľ nie je súčasťou zmluvy o havarijnom poistení úrazové poistenie sedadiel, tak aj to musí byť uzatvorené zvlášť.
 6. Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe dopravca tretej strany, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

III. VOZIDLO

Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré

 1. Je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
 2. Má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
 3. Je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátané vodiča taktiež vozidlo na prepravu imobilných pasažierov,
 4. Je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku.
 5. Umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo ma batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

IV. VÝKON ČINNOSTI

Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

 1. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, prostredníctvom telefónu na dispečing, prostredníctvom e-mailu zverejneného na webovom portály dopravcu, prostredníctvom formuláru na webovom portály dopravcu, alebo na základe zmluvy. Vodič vozidla zabezpečuje jej riadne a včasné vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je vopred určené a môže sa zmeniť dodatočne počas prepravy len na základe dohody medzi cestujúcim a vodičom a to aj o zmene ceny za prepravu.
 2. Vopred dohodnutá cena za prepravu môže byť ovplyvnená čakaním v cieľovom mieste, ak o to cestujúci vopred požiada a to v závislosti od času, ktorý vodič v cieľovom mieste na cestujúceho čaká. Dopravca je oprávnený od objednávateľa požadovať zálohu až do výšky 100% z dohodnutej ceny za prepravu ešte pred uskutočnením prepravy na základe zálohovej faktúry.
 3. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu.  Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave buď písomne, alebo ústnou formou zo strany dispečingu poskytovateľa taxislužby.
 4. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť
  • spoločnosť objednávateľa, alebo meno prepravovanej osoby,
  • nástupné a cieľové miesto prepravovanej osoby,
  • počet prepravovaných osôb,
  • typ požadovaného vozidla,
  • telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu,
  • množstvo batožiny,
  • uviesť v prípade ak požaduje aj spiatočnú prepravu približnú dobu čakania v cieľovom mieste,
  • iné osobitné požiadavky na prepravu.
 5. Počas prepravy cestujúci nesmie vo vozidle taxislužby fajčiť. Cestujúci na prednom sedadle nesmie manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.
 6. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať iba príručnú batožinu cestujúceho.
 7. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe – dispečingu, alebo e-mailom aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode, alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno ich prepravovať iba v priestore pre batožinu pokiaľ to objem batožinového priestoru umožňuje.
 8. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby.
 9. Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej úžitkovej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
 10. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.
 11. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu doklad o zaplatení (ak sa nejedná o jazdu s platbou na faktúru), ktorý obsahuje najmä:
  • číslo dokladu,
  • dátum,
  • obchodné meno prepravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ,
  • obchodný názov služby, ktorý cestujúci využil
  • zaplatené cestovné

V. ZMLUVA O PREPRAVE OSÔB, VZNIK, OBSAH

 1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).
 2. Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom:
  • vo svojej prevádzke
  • prostredníctvom dispečingu
  • prostredníctvom e-mailu
  • písomnou zmluvou
  • vo svojom sídle
  • ústnou zmluvou, pričom prepravná zmluva uzavretá ústne sa uzatvára na základe objednávky cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho s ktorou ho dopravca vopred oboznámi.
 3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.
 4. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu doklad o zaplatení (ak sa nejedná o jazdu s platbou na faktúru), ktorý obsahuje najmä údaje podľa čl. IV ods. 11 prepravného poriadku.
 5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.
 6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl. VII prepravného poriadku.
 7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby a to buď v hotovosti, bezhotovostne prostredníctvom terminálu, alebo po vystavení faktúry s určenou splatnosťou. Odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania, alebo v prípade písomnej zmluvy v nej vopred dohodnutý úrok z omeškania.

VI. UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY O PREPRAVE

 1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy, alebo ustanovenia prepravného poriadku.
 2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak:
  • cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí
  • na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby
  • inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy
  • inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.
 3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

VII. ODMIETNUTIE PREPRAVY A NAKLADANIE S NÁJDENÝMI VECAMI

 1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:
  • čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby
  • vodičovi to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody
  • cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy
  • to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby
  • cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby
  • cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore
 2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby prípadne na Polícii..
 3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec samu vydá.
 4. Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ

 1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu, alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:
  • náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
  • náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená zo zodpovednosti za škody,
  • alebo inou formou dohodnutou písomne v zmluve.
 3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať

IX. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI, NÁHRADA ŠKODY

 1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, podá dopravcovi reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dni od vykonania prepravy. Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.
 2. Cestujúci je oprávnený reklamovať vady dopravy nasledovným spôsobom:
  • Doručením reklamácie na e-mail dopravcu.
  • Doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu.
 3. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku, ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie prepravy( úhrada odplaty za prepravu),
 4. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie dlhšie ako 7 dní, považuje sa za nepodanú.
 5. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomné, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
 6. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví, alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním, alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravným prostriedkom (§ 427 až 431).
 7. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví, alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť prostredníctvom súdu.
 8. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
 9. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním, alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomné uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dní odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
 10. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenská obchodná inšpekcia.

X. MIMORIADNA UDALOSŤ

 1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy taxislužby sa považuje:
  • dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody
  • požiar vozidla
  • úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby
 2. Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
  • bezodkladne zastaviť vozidlo
  • urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou
  • poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc
  • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie
  • informovať o tejto skutočnosti dopravcu
 3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby, alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty, alebo všeobecne prospešného zariadenia, je vodič vozidla taxislužby povinný:
  • ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť Polícii
  • zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti
  • zotrvať na mieste až do príchodu polície, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí, alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti
  • spísať správu o nehode, ak bol jej účastníkom
  • informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne, ako sú upravené v Prepravnom poriadku.
 2. Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.
 3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje Cestujúcich formou oznámenia v Obchodných miestach dopravcu a na webovom portály dopravcu www.taxi-schwechat.eu s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť najskôr po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní.
 4. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou Prepravného poriadku, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového Prepravného poriadku.
 5. Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou prepravného poriadku, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmeneným Prepravným poriadkom .
 6. Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.
 7. Tento Prepravný poriadok bol schválený jediným spoločníkom dopravcu dňa 1.6.2023 a je účinný od 1.6.2023
 8. Tento Prepravný poriadok bol zverejnený dňa 1.6.2023

Chauffeur Service s.r.o.